16ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου


 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:
10 Απριλίου 2017
 

Υποβολή Περιλήψεων


Πρόσκληση Υποβολής

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου και να υποβάλουν περιλήψεις των εργασιών τους για Ηλεκτρονικά Αναρτημένη (e-Poster) Ανακοίνωση καλούνται να υποβάλλουν περίληψη των εργασιών τους. Οι 4 καλύτερες εργασίες θα παρουσιαστούν ως προφορικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά
μέσω της online Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων της ιστοσελίδας.
Περιλήψεις που θα σταλούν μέσω email ή φαξ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Αποδοχή

Όλες οι υποβληθείσες περιλήψεις θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και αυτές που θα εγκριθούν θα παρουσιασθούν με τη μορφή ηλεκτρονικά αναρτημένης ανακοίνωσης (e-Poster) στις αντίστοιχες ενότητες του Επιστημονικού Προγράμματος του Συνεδρίου.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων: 10 Απριλίου 2017
Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων: 21 Απριλίου 2017

Θεματικές Ενότητες Εργασιών

- Οι συγγραφείς θα πρέπει να ετοιμάσουν και να εντάξουν τις εργασίες τους σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες.
- Κατά την υποβολή της περίληψης της εργασίας online μέσω της φόρμας θα πρέπει να τσεκάρουν το αντίστοιχο πεδίο της θεματικής ενότητας (μία επιλογή).
- Η τελική επιλογή και κατάταξη των εργασιών σε θεματικές ενότητες παρουσίασης θα είναι ευθύνη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

 • Παθογένεια
 • Διαγνωστικές μέθοδοι
 • Κλινικές εκδηλώσεις
 • Θεραπευτικές επιλογές


Οδηγίες για την Προετοιμασία και την Υποβολή της Περίληψης

Για να υποβάλλετε την περίληψή σας διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και στην συνέχεια επιλέξετε την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων στο κάτω μέρος της σελίδας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 • Γλώσσα: Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν και να παρουσιαστούν στην Ελληνική γλώσσα.
 • Συγγραφέας-Υπεύθυνος Επικοινωνίας: H Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον συγγραφέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλη την σχετική επικοινωνία (απαραίτητη η ορθότητα του email που θα συμπληρωθεί).
 • Τίτλος: Ο τίτλος της περίληψής θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε συντομογραφίες (πέραν των επιστημονικά χρησιμοποιούμενων). Ο τίτλος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 25 λέξεις.
 • Συγγραφείς: Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες, το πρώτο γράμμα του ονόματος μόνο και ολόκληρο το επίθετο. (π.χ. Γ. Παπαδόπουλος). Μέχρι 10 Συγγραφείς.
 • Κέντρα Προέλευσης: Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία των κέντρων προέλευσης με την παρακάτω σειρά (όπου υπάρχει) όλων των συγγραφέων: (Μονάδα), Τμήμα/Κλινική, Νοσοκομείο, Πόλη, Χώρα ή Τμήμα/Σχολή, Ιδρυμα, Πόλη, Χώρα. Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την αρίθμηση για την αντιστοιχία του κάθε συγγραφέα με το κέντρο προέλευσης του. Κάθε κέντρο προέλευσης θα καταχωρείται μόνο μια φορά (δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται για κάθε συγγραφέα). Σε περίπτωση που ένας συγγραφέας ανήκει σε περισσότερα από ένα κέντρα χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν αριθμούς (π.χ. Γ. Παπαδόπουλος 1,2). Μέχρι 10 Κέντρα Προέλευσης.
 • Κυρίως Κείμενο:
  • o Μέγεθος: Το κυρίως κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις. Σε περίπτωση υποβολής και πίνακα/διαγράμματος/εικόνας το κείμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 200 λέξεις.

  • o Δομή: Η περίληψη θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω δομή

   - Σκοπός της εργασίας
   - Υλικό & Μέθοδος
   - Αποτελέσματα
   - Συμπεράσματα
   - Αποτελέσματα

  • o Μορφοποίηση: Κατά την υποβολή του κειμένου της περίληψης στη φόρμα, δεν απαιτείται καμία συγκεκριμένη μορφοποίηση γραφής κειμένου (γραμματοσειρά, μέγεθος, πλάγια/έντονα, κουκκίδες κτλ) πέραν της σύνταξης του βάσει της απαιτούμενης δομής. (Η τελική μορφοποίηση του κειμένου καθώς και ο διαχωρισμός των παραγράφων θα γίνει από το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο).
  • o Σημείωση: Στο πλαίσιο του κυρίως κειμένου στη φόρμα, ΜΗΝ εισάγετε: Τίτλο, ονόματα συγγραφέων και κέντρα προέλευσης, λίστες με κουκκίδες, περιττά κενά και αλλαγές σειρών (και μορφοποιήσεις που αφορούν στη διάταξη της σελίδας καθώς δεν θα διατηρηθούν) και ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μόνο Κεφαλαία γράμματα.
 • Γράφημα: Μόνο ένα γράφημα (πίνακας/διάγραμμα/φωτογραφία) μπορεί να συμπεριληφθεί σε κάθε περίληψη. Το μέγεθος του θα αντιστοιχεί σε 50 λέξεις και θα πρέπει να υπολογίζεται εντός του ορίου των 250 λέξεων (η εισαγωγή του στη φόρμα θα μειώσει αυτόματα το όριο των λέξεων σε 200). Θα πρέπει να είναι αποθηκευμένο σε μορφή αρχείου εικόνας (επιτρεπόμενες μορφές: jpeg, gif, png) προκειμένου να επισυναφθεί (αλλιώς δεν θα γίνει επιτρεπτή η επισύναψη). Στην έντυπη έκδοση θα εμφανίζεται στο τέλος της σελίδας και σε περίπτωση που χρειαστεί με προσαρμογή μεγέθους (συνήθως).


Σημαντικά

 • Παρακαλούμε να ελέγξετε πριν την υποβολή της περίληψής σας για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Μετά την παραλαβή της περίληψης, σε περίπτωση διόρθωσης, αλλαγής, προσθήκης ή αφαίρεσης, η παρέμβαση στο Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο είναι δυνατή έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των περιλήψεων και μόνο γραπτώς.
 • Παρακαλούμε μην υποβάλλετε πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας περίληψης. Αποφύγετε την υποβολή περίληψης εκ νέου προς αντικατάσταση προηγούμενης χωρίς να ενημερώσετε πρώτα το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο.
 • Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να μην αξιολογήσει και να απορρίψει περιλήψεις που δεν υπακούν στις παραπάνω οδηγίες και κρίνονται ακατάλληλες για παρουσίαση. Παρακαλούμε ακολουθείστε προσεχτικά τις προαναφερόμενες οδηγίες και τα βήματα.
 • Η τελική ταξινόμηση σε θεματικές ενότητες καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης (προφορική ή ηλεκτρονικά αναρτημένη) των αποδεκτών εργασιών θα καθοριστούν από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν αξιολογήσεως. Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών θα λαμβάνονται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
 • Οι περιλήψεις πρέπει να είναι αυθεντικές και πρωτότυπες. Δεν θα γίνονται δεκτές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.
 • Η υποβολή της περίληψης από τον συγγραφέα-υπεύθυνο επικοινωνίας σημαίνει: 1. την γνώση κι επιβεβαίωση όλης της συγγραφικής ομάδας για το περιεχόμενο της περίληψης της εργασίας και τη χρήση της, 2. Την έγκριση όλης της συγγραφικής ομάδας για συμπερίληψη της εργασίας σε έντυπες εκδόσεις του Συνεδρίου.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί και να παρουσιαστεί η περίληψη στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, αποτελεί η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής (Κόστος Εγγραφής) από έναν τουλάχιστον συγγραφέα για κάθε περίληψη (προεγγραφή τουλάχιστον τρείς (3) εβδομάδες πριν το Συνέδριο ώστε να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή). Σε περίπτωση μη αποδοχής της εργασίας το ποσόν της συμμετοχής μπορεί να επιστραφεί μετά από γραπτό αίτημα επιστροφής που θα υποβληθεί από τους συγγραφείς εντός 15 ημερών από την ενημέρωση απόρριψης.
 • Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση/παρατήρηση καθώς και τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις αναφορικά με την περίληψη σας μπορείτε σαν απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επικοινωνίας του Γραφείου του Συνεδρίου: Τηλ: (+30) 26510 68610
  E-mail: info@conferre.gr


Επιβεβαίωση Online Υποβολής

Αμέσως μετά την online υποβολή της περίληψή σας θα λάβετε στο e-mail σας ένα αυτόματο απαντητικό μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την Ορθή Υποβολή της περίληψής σας με έναν "Αριθμό Πρωτοκόλλου Περίληψης". Τον αριθμό αυτό θα πρέπει να τον χρησιμοποιείτε για την επικοινωνία σας με το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο. Σας παρακαλούμε να εκτυπώσετε και να κρατήσετε το μήνυμα που θα λάβετε για κάθε επικοινωνία αναφορικά με την περίληψή σας.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail αυτόματα, θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου την περίληψή σας (καθώς αυτό θα σημαίνει μη ορθή υποβολή της φόρμας και καταγραφή της στη βάση) ή να επικοινωνήσετε με το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο προς διευθέτησή του.

Επιστολή Αποδοχής/Απόρριψης

Οι συγγραφείς (υπεύθυνοι επικοινωνίας) θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για την παρουσίασή της με ηλεκτρονική επιστολή μέσω e-mail* στις 21/04/2017. *στο e-mail που καταχωρήθηκε κατά την συμπλήρωση/υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας.