10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE (email:info@conferre.gr).

Υποβολή περιλήψεων


Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου υποβάλλοντας περιλήψεις των εργασιών τους για Ελεύθερη Ανακοίνωση (oral) - Αναρτημένη Ανακοίνωση (Poster) καλούνται να υποβάλλουν περίληψη των εργασιών τους στα αγγλικά.

Βράβευση Εργασιών

Κατά διάρκεια του συνεδρίου θα βραβευτούν οι καλύτερες Ανακοινώσεις.
Οι περιλήψεις των εργασιών θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της online Φόρμας Υποβολής Περιλήψεων της ιστοσελίδας.
* Περιλήψεις που θα σταλούν μέσω email ή φαξ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων: 25/4/2018
Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων: 2/5/2018

Τρόπος Παρουσίασης

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:
Ελεύθερη Ανακοίνωση (Oral)
Αναρτημένη Ανακοίνωση (Poster)

Επισημαίνεται ότι ο τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών. Θα ληφθεί υπόψη η πρωτοτυπία της εργασίας και η επιθυμία των συγγραφέων.

Επιστολή Αποδοχής/Απόρριψης

Οι συγγραφείς (υπεύθυνοι επικοινωνίας) θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για την παρουσίασή της με ηλεκτρονική επιστολή μέσω e-mail* στις 2/5/2018.
*στο e-mail που καταχωρήθηκε κατά την συμπλήρωση/υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας.

Οδηγίες για την Προετοιμασία και την Υποβολή της Περίληψης

Για να υποβάλετε την περίληψή σας διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και στη συνέχεια συμπληρώστε την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Γλώσσα: Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν και να παρουσιαστούν στην Αγγλική γλώσσα.

Συγγραφέας-Υπεύθυνος Επικοινωνίας: H Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον συγγραφέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλη την σχετική επικοινωνία (απαραίτητη η ορθότητα του email που θα συμπληρωθεί).

Τίτλος: Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε συντομογραφίες (πέραν των επιστημονικά χρησιμοποιούμενων). Ο τίτλος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 25 λέξεις.

Συγγραφείς: Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες στην αγγλική γλώσσα. Θα πρέπει να υπογραμμίζεται το όνομα του συγγραφέα που θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση.

Φορέας: Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φορέα προέλευσης κάθε συγγραφέα στην αγγλική γλώσσα : (Μονάδα), Τμήμα/Κλινική, Νοσοκομείο, Πόλη ή Τμήμα/Σχολή, Ίδρυμα, Πόλη (π.χ. Α’ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα).

Σε περίπτωση που ένας συγγραφέας ανήκει σε περισσότερους από έναν φορείς, καταχωρήστε όλους τους φορείς με το σύμβολο & ανάμεσα τους (π.χ. Α’ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα & Β’ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα)

Κυρίως Κείμενο:

Μέγεθος: Το κυρίως κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 350 λέξεις. Σε περίπτωση υποβολής και πίνακα/διαγράμματος/εικόνας το κείμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.

Δομή: Η περίληψη θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω δομή:
• Σκοπός
• Υλικό-Μέθοδοι
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα

Μορφοποίηση: Κατά την υποβολή του κειμένου της περίληψης στη φόρμα, δεν απαιτείται καμία συγκεκριμένη μορφοποίηση γραφής κειμένου (γραμματοσειρά, μέγεθος, πλάγια/έντονα, κουκκίδες κτλ.) πέραν της σύνταξής του βάσει της απαιτούμενης δομής. (Η τελική μορφοποίηση του κειμένου καθώς και ο διαχωρισμός των παραγράφων θα γίνει από το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο).

Σημείωση: Στο πλαίσιο του κυρίως κειμένου στη φόρμα, ΜΗΝ εισάγετε: Τίτλο, ονόματα συγγραφέων και φορείς, λίστες με κουκκίδες, περιττά κενά και αλλαγές σειρών (και μορφοποιήσεις που αφορούν στη διάταξη της σελίδας καθώς δεν θα διατηρηθούν) και ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μόνο Κεφαλαία γράμματα.

Γράφημα: Μόνο ένα γράφημα (πίνακας/διάγραμμα/φωτογραφία) μπορεί να συμπεριληφθεί σε κάθε περίληψη. Το μέγεθός του θα αντιστοιχεί σε 50 λέξεις και θα πρέπει να υπολογίζεται εντός του ορίου των 350 λέξεων. Θα πρέπει να είναι αποθηκευμένο σε μορφή αρχείου εικόνας (επιτρεπόμενες μορφές: jpeg, gif, png) προκειμένου να επισυναφθεί (αλλιώς δεν θα γίνει επιτρεπτή η επισύναψη). Στην έντυπη έκδοση θα εμφανίζεται στο τέλος της σελίδας και σε περίπτωση που χρειαστεί με προσαρμογή μεγέθους (συνήθως).

Σημαντικά:

  • Παρακαλούμε να ελέγξετε πριν την υποβολή της περίληψής σας για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Μετά την υποβολή της περίληψης, σε περίπτωση διόρθωσης, αλλαγής ή προσθήκης, η παρέμβαση είναι δυνατή έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των περιλήψεων μέσω της φόρμας υποβολής και με γραπτή ενημέρωση για την τροποποίηση στο email k.babali@conferre.gr αναφέροντας τον αριθμό Submission ID που θα λάβετε κατά την υποβολή της περίληψης.
  • Παρακαλούμε μην υποβάλετε πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας περίληψης. Αποφύγετε την υποβολή περίληψης εκ νέου προς αντικατάσταση προηγούμενης χωρίς να ενημερώσετε πρώτα το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο.
  • Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να μην αξιολογήσει και να απορρίψει περιλήψεις που δεν υπακούν στις παραπάνω οδηγίες και κρίνονται ακατάλληλες για παρουσίαση. Παρακαλούμε ακολουθείστε προσεχτικά τις προαναφερόμενες οδηγίες και τα βήματα.
  • Η τελική ταξινόμηση σε θεματικές ενότητες καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης (προφορική ή αναρτημένη) των αποδεκτών εργασιών θα καθοριστούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν αξιολογήσεως. Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών θα λαμβάνονται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
  • Οι περιλήψεις πρέπει να είναι αυθεντικές και πρωτότυπες. Δεν θα γίνονται δεκτές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.
  • Η υποβολή της περίληψης από τον συγγραφέα - υπεύθυνο επικοινωνίας σημαίνει: Τη γνώση και επιβεβαίωση όλης της συγγραφικής ομάδας για το περιεχόμενο της περίληψης της εργασίας και τη χρήση της. Την έγκριση όλης της συγγραφικής ομάδας για συμπερίληψη της εργασίας σε έντυπες εκδόσεις του Συνεδρίου.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί και να παρουσιαστεί η περίληψη στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, αποτελεί η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής (Κόστος Εγγραφής) από έναν τουλάχιστον συγγραφέα για κάθε περίληψη (προεγγραφή τουλάχιστον τρείς (3) εβδομάδες πριν το Συνέδριο ώστε να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή). Σε περίπτωση μη αποδοχής της εργασίας το ποσόν της συμμετοχής μπορεί να επιστραφεί μετά από γραπτό αίτημα επιστροφής που θα υποβληθεί από τους συγγραφείς εντός 15 ημερών από την ενημέρωση απόρριψης.

Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση/παρατήρηση καθώς και τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις αναφορικά με την περίληψη σας μπορείτε σαν απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επικοινωνίας του Γραφείου του Συνεδρίου:
Τηλ: (+30)2651068610 Email: info@conferre.gr, k.babali@conferre.gr

Επιβεβαίωση Online Υποβολής

Αμέσως μετά την online υποβολή της περίληψής σας θα λάβετε στο e-mail σας ένα αυτόματο απαντητικό μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την Ορθή Υποβολή της περίληψής σας με έναν "Αριθμό Πρωτοκόλλου Περίληψης" (Submission ID). Τον αριθμό αυτό θα πρέπει να τον χρησιμοποιείτε για την επικοινωνία σας με το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο. Σας παρακαλούμε να εκτυπώσετε και να κρατήσετε το μήνυμα που θα λάβετε για κάθε επικοινωνία αναφορικά με την περίληψή σας.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail αυτόματα, θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου την περίληψή σας (καθώς αυτό θα σημαίνει μη ορθή υποβολή της φόρμας και καταγραφή της στη βάση) ή να επικοινωνήσετε με το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο προς διευθέτησή του.

Φορμα Υποβολης Περιληψεων