17ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης - Βεβαίωση Παρακολούθησης


 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν (ανώνυμα) με το πέρας του Συνεδρίου το σχετικό το ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης.

Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης (με μοριοδότηση) θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους συμμετέχοντες αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή με το πέρας του Συνεδρίου ΜΟΝΟ κατόπιν συμπλήρωσης του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης.

Η παραλαβή του Πιστοποιητικού θα είναι δυνατή μετά από ικανοποιητική συμμετοχή (τουλάχιστον 60% του συνόλου του προγράμματος) και τη συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ